Mgr. Eleonóra Šuplatová

riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

 

Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, odboru ochrany a tvorby životného prostredia, bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava IV, odbor životného prostredia, na oddelení ochrany prírody a odpadového hospodárstva. Na MŽP SR pracuje od r. 2002 ako odborný referent na odbore odpadového hospodárstva. V júli 2013 sa stala riaditeľkou odboru odpadového hospodárstva.

 

Ing. Peter Šimurka

hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel.

 

 

Ing. Miloš Grajcar

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Miloš Grajcar vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po štúdiách pracoval v IBM ako účtovník a v súkromnej spoločnosti ako obchodný a marketingový manažér. Od roku 2010 pracuje na Ministerstve životného prostredia, kde sa téme zmeny klímy a obchodovania s emisnými kvótami venuje od marca 2011. Od roku 2015 je riaditeľom odboru. Je členom viacerých výborov (Climate Change Committee, Joint Procurement Steering Committee) a zúčastnil sa aj viacerých národných a medzinárodných konferencií zaoberajúcich sa problematikou zmeny klímy. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal expertnej skupine pre mitigáciu a bol národným expertom pri rokovaniach pracovnej skupiny Rady pre životné prostredie.

 

  • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia MŽP SR,
  • Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ odboru legislatívy MŽP SR

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk