Utorok 5.12.2017

09:00 – 09:30 Registrácia

09:30 – 09:40

 • Otvorenie konferencie
 • Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

09:40 – 10:30

 • Aplikačná novela Zákona o odpadoch
 • Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadov MŽP SR
 •  
 • Komplexné predstavenie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré prináša tzv. aplikačná novela zákona o odpadoch účinná od 1.1.2018. Náčrt ďalšieho smerovania legislatívnych zmien v oblasti OH.

10:30 – 11:20

 • Novela Zákona o ovzduší
 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 •  
 • Informácia o zmenách v zákone o ovzduší, ktorý bude účinný už od 1.12.2017.  Predstavenie úprav súvisiacich vykonávacích predpisov. Ďalšie predpokladané zmeny v legislatíve o ochrane ovzdušia v roku 2018.

11:20 – 12:00

 • Revízia Smernice EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie
 • Ing. Miloš Grajcar, riaditeľ Odboru obchodovania s emisnými kvótami MŽP SR
 •  
 • Predstavenie nedávno schválenej revízie Smernice o EÚ ETS, ktorá definuje legislatívny rámec pre účastníkov schémy obchodovania so skleníkovými plynmi pre budúce obchodovateľné obdobie, vrátane spôsobu výpočtu bezodplatnej alokácie pre 4.obchodovateľné obdobie.

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:10

 • Novela zákona o IPKZ a jej dopad v praxi
 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
 •  
 • Pohľad SIŽP na novelu zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  a jej uplatňovanie v praxi pri povoľovaní veľkých priemyselných prevádzok

14:10 – 15:00

 • Legislatívny plán MŽP SR na rok 2018
 • Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ Odboru legislatívy MŽP SR
 •  
 • Komplexná informácia o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia na rok 2018. Predstavenie oficiálneho legislatívneho plánu MŽP SR. Informácia o ďalších plánovaných zmenách v oblasti environmentálnej legislatívy v budúcom roku.

15:00 – 15:30 Čaša vína

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk