Roman Skorka Ing.,

riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

 

Na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracuje od roku 2014, venuje sa problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie. V priebehu rokov 2015 a 2016 sa podieľal na úpravách zákona, pričom v súčasnosti je členom pracovnej skupiny zriadenej pre prípravu nového

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Od roku 2017 je riaditeľom odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Daniela Medžová JUDr.,

generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

 

 

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na sekcii legislatívy a práva, kde najmä zastupuje MŽP SR pred súdmi SR a podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti je predsedom rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a aj členkou rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach posudzovania vplyvov  na životné prostredie.

 

Peter Šimurka Ing.,

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva.

 

 

Zuzana Kocunová Ing.,

riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

 

Smažáková Janette Mgr.,

Odbor legislatívy MŽP SR

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk