Roman Skorka Ing.,

riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

 

Na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracuje od roku 2014, venuje sa problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie. V priebehu rokov 2015 a 2016 sa podieľal na úpravách zákona, pričom v súčasnosti je členom pracovnej skupiny zriadenej pre prípravu nového

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Od roku 2017 je riaditeľom odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Peter Šimurka Ing.,

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva.

 

 

Janette Smažáková, Mgr.

hlavný štátny radca, MŽP SR

 

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pôsobila na odbore legislatívy na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o odpadoch, spoluautorkou knižného vydania komentára k zákonu o odpadoch a členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Zuzana Kocunová Ing.,

riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

 

Ing. Katarína Jankovičová,

Odbor IPKZ MŽP SR

 

JUDr. Silvia Lojková,

Odbor legislatívy MŽP SR

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk