Roman Skorka Ing.,

riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

 

Na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracuje od roku 2014, venuje sa problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie. V priebehu rokov 2015 a 2016 sa podieľal na úpravách zákona, pričom v súčasnosti je členom pracovnej skupiny zriadenej pre prípravu nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Od roku 2017 je riaditeľom odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Peter Šimurka Ing.,

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Daniela Medžová JUDr.,

generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

 

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na sekcii legislatívy a práva, kde najmä zastupuje MŽP SR pred súdmi SR a podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti je predsedom rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a aj členkou rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach posudzovania vplyvov  na životné prostredie.

Gabriela Švedlárová Mgr.,

Odbor legislatívy, MŽP SR

Katarína Butkovská Mgr.,

generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR

 

Katarína Butkovská je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK, v štúdiu environmentálneho plánovania následne pokračovala na Academii Istropolitane v Bratislave a v Institute for Housing and Urban Development Sudies v Rotterdame. Problematike zosúladenia urbárneho rozvoja s ochranou prírody sa profesionálne venuje takmer 20 rokov, postupne na pozíciách na Magistráte mesta Bratislava, Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, v súkromnom sektore a na Ministerstve životného prostredia. V rokoch 2011 - 2017 pôsobila na Stálom zastúpení SR pre EÚ ako atašé a vedúca environmentálneho oddelenia počas SK PRES. Od októbra 2017 je generálnou riaditeľkou Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny na MŽP SR.

 

Milan Zvara Mgr.,

Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

 

Je absolventom Právnickej fakulty UK a Stredoeurópskej University v Budapešti. Profesionálnu kariéru začínal ako štátny radca v Štatistickom úrade SR, následne prešiel na pozíciu hlavného štátneho radcu na Odbor zmeny klímy MŽP SR. Od roku 2014 pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v pozícii tretieho tajomníka zodpovedného za environmentálmu agendu s dôrazom na politiku zmeny klímy. Od novembra 2019 je poverený riadením Odboru obchodovania s emisnými kvótami na MŽP SR.

 

Mená prednášajúcich doplníme priebežne.

Pod záštitou

 

 

Organizátor

 

 

Spoluorganizátor

 

 

Partner

 

 

Mediálni partneri

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk