Streda 29.5.2019

12:00

 • Registrácia účastníkov
 •  

12:30 – 14:00

 • Obed
 •  

BLOK 1 Nový zákona o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania

14:00 – 14:30

 • Mgr. Radovan Katrlík, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon
 •  

14:30 – 15:00

 • Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR
 • Aktuálne legislatívne nastavenie v oblasti EIA a  návrh “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR
 •  

15:00 – 15:30

 • Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR
 • Návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 •  

15:30 – 16:00

 • Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Zamyslenie sa nad úlohou verejnosti pri ovplyvňovaní vývoja daného územia pomocou nástroja EIA
 •  

16:00 – 18:00

 • Panelová diskusiaBoris Susko, štátny tajomník MŽP SR; Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva; Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR; Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR; Imrich Vozár, Via Iuris a Katarína Pavličková, PriFUK
 •  

18:30

 • Večera
 •  

Štvrtok 30.5.2019

8:00 – 9:00

 • Registrácia účastníkov
 •  

9:00 – 9:20

 • Otvorenie konferencie
 • Príhovor a oficiálne otvorenie konferencie: JUDr. Boris Susko, Phd., Štátny tajomník MŽP SR
 •  

BLOK 1 Odpady

9:20 – 9:50

 • Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny
 •  

9:50  – 10:20

 • Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR
 • Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR
 •  

10:20  – 10:50

 • Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 •  

10:50  – 11:10

 • Prestávka na kávu
 •  

11:10 – 11:40

 • Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • ISOH – aktuálny stav zavádzania elektronickej evidencie odpadov
 •  

11:40 – 12:00

 • Praktická ukážka elektronickej evidencie
 •  

12:15 – 13:45

 • Obed
 •  

BLOK 2 Ovzdušie a odpadové vody

13:45 – 14:15

 • Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší
 •  

14:15 – 14:45

 • Blanka Krejčí, ČHMÚ
 • Trendy v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia
 •  

14:45 – 15:15

 • Zdeněk Šichan, Manetech a. s.
 • Zpracování kapalných organických odpadů
 •  

15:15 – 15:45

 • Marek Kucbel, VŠB – TU Ostrava
 • Meranie kvality ovzdušia pomocou dronov
 •  

15:45 – 16:15

 • Prestávka na kávu
 •  

BLOK 3 IPPC

16:15 – 16:45

 • Jan Slavík, vedúci oddelenia IPPC a IRZ, MŽP ČR
 • Aktuálny stav legislatívy v oblasti IPPC v ČR
 •  

16:45 – 17:15

 • Dáša Šuleková, SIŽP
 • EKOnomicky ≠ EKOlogicky? Praktické príklady súladu ekonomických a environmentálnych záujmov v priemysle.
 •  

17:15 – 17:45

 • Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Požiary skládok v ČR
 •  

18:15 – 19:30

 • Večera
 •  

20:00

 • Ochutnávka vín – Víno Hruška
 •  

Piatok 31.5.2019

BLOK 4 BREF/BAT

9:00 – 9:30

 • Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Výnimky z úrovní emisií spojených s najlepšími dostupnými technikami
 •  

9:30 – 10:00

 • Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Praktické skúsenosti z uplatňovania odchylných hodnôt od BAT z pohľadu MŽP
 •  

10:00 – 10:30

 • Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • 9 rokov prevádzky systému ISPOP
 •  

10:30 – 11:00

 • Prestávka na kávu
 •  

11:00 – 11:30

 • Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice s.r.o.
 • Prevádzkovateľ vs. proces revízie BREF/BAT a ich následnej implementácie
 •  

11:30 – 12:00

 • Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
 • Praktické skúsenosti, závery o BAT pre LCP
 •  

12:00 – 12:30

 • Zhodnotenie konferencie
 •  

12:30

 • Obed
 •  

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk