Streda 29.5.2019

Obed

 

BLOK 1 Nový zákona o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania

Zástupca MŽP SR

Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon

 

Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR

Aktuálne legislatívne nastavenie v oblasti EIA a  návrh “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR

 

Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR

Návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Panelová diskusia – prednášajúci; Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR; Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva; zástupca odbornej verejnosti; zástupca prevádzkovateľov

 

Štvrtok 30.5.2019

Otvorenie konferencie

Príhovor a oficiálne otvorenie konferencie: JUDr. Boris Susko, Phd., Štátny tajomník MŽP SR

 

BLOK 1 Odpady

Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR

Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny

 

Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR

Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR

 

Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

ISOH – aktuálny stav zavádzania elektronickej evidencie odpadov

 

Jana Soukopová, Masarykova univerzita

Manažement odpadov v obciach

 

BLOK 2 Ovzdušie

Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší

 

Kurt Dědič, riaditel Odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR

Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v ČR

 

Blanka Krejčí, ČHMÚ

Trendy v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia

 

Obed

BLOK 3 Odpadové vody

Ivan Holoubek, RECETOX

Odpadové kaly z ČOV a sedimenty – zdroj kontaminácie prostredia a riziká s tým spojené

 

Miloš Drtil, STU

Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR

 

Prestávka na kávu

 

BLOK 4 IPPC

Jan Slavík, riaditeľ Odboru IPPC, MŽP ČR

Aktuálny stav legislatívy v oblasti IPPC v ČR

 

Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Požiary skládok v ČR

 

Neformálne konzultácie + večera

Spoločenský večer

Piatok 31.5.2019

BLOK 5 BREF/BAT

Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o nejlepších dostupných technikách

 

Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Praktické skúsenosti z uplatňovania odchylných hodnôt od BAT z pohľadu MŽP

 

Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

9 rokov prevádzky systému ISPOP

 

Prestávka na kávu

zástupca TWG pre revíziu BREF LCP

Veľké spaľovacie zariadenia – finálna podoba revízie BREF LCP

 

Vladimír Ivanka, PCLA – Považská cementáreň Ladce

Praktické skúsenosti z implemetnácie požiadaviek BAT/BREF z pohľadu prevádzkovateľa

 

Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky

Praktické skúsenosti, závery o BAT pre LCP

 

Zhodnotenie konferencie

Obed

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk