Potvrdení prednášajúci

JUDr. Ľubomíra Kubišová

generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 

V roku 2008 urobila rigoróznú skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a získala akademický titul JUDr. V roku 1999 začala pracovať na colnom úrade v Banskej Bystrici. Ďalej pracovala na colnom riaditeľstve SR, na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva. Pôsobila tiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a ako vedúca služobného úradu. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako vedúca služobného úradu.

 

Mgr. Eleonóra Šuplatová

riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

 

Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, odboru ochrany a tvorby životného prostredia, bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava IV, odbor životného prostredia, na oddelení ochrany prírody a odpadového hospodárstva. Na MŽP SR pracuje od r. 2002 ako odborný referent na odbore odpadového hospodárstva. V júli 2013 sa stala riaditeľkou odboru odpadového hospodárstva.

 

JUDr. Daniela Medžová

 

 

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na sekcii legislatívy a práva, kde najmä zastupuje MŽP SR pred súdmi SR a podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti je predsedom rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a aj členkou rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach posudzovania vplyvov  na životné prostredie.

 

Mgr. Peter Antal, Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, NR SR

Ing. Peter Benko, INECS

Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Evert Lichtenbelt, AEB Amsterdam, Holandsko

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR

Ing. Viera Špalková PhD.,  Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR

Nobuhiro Tanigaki, Steinmueller Babcock Environment GmbH, Japonsko

Mgr. Oľga Trcková, Odbor OH MŽP SR

 

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk