1. DEŇ Štvrtok 26.4.2018

9:00 – 9:20   Otvorenie konferencie

 

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A ENERGIA Z ODPADU

 

09:20 – 10:00

 • „Waste package“ a obehová ekonomika – vývoj európskej legislatívy v oblasti OH,
 • Ing. Viera Špalková PhD.,
 • Odbor OH MŽP SR
 •  

10:00 – 10:40

 • Obehová ekonomika a využitie energie z odpadu – úloha energetického zhodnocovania v systéme obehovej ekonomiky,
 • Sietse A. Agema,
 • Amsterdam Waste Environmental Consultancy and Technology (AWECT), Holandsko

10:40 – 11:00 Prestávka na kávu

 

BLOK 2 TECHNOLÓGIE ZHODNOCOVANIA ODPADOV

 

11:00 – 11:40

 • Energetické zhodnocovanie odpadu,
 • Ing. Marián Christenko,
 • generálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva
 •  

11:40 – 12:00

 • Technológie energetického zhodnocovania komunálneho odpadu – spaľovne vs splyňovače,
 • Nobuhiro Tanigaki,
 • Steinmueller Babcock Environment GmbH, Japonsko

 

12:00 – 12:50

 • Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a prax,
 • Ing. Peter Benko,
 • INECS

 

12:50 – 14:00 Obed

BLOK 3 LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX I.

 

14:00 – 14:30

 • Aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravované zmeny zákona v roku 2018,
 • JUDr. Daniela Medžová,
 • generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR

14:30 – 15:20

 • Novela zákona o poplatkoch vo vzťahu k zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie odpadu po MPK,
 • Mgr. Janette Smažáková,
 • Odbor legislatívy, MŽP SR

 

15:20 – 16:00

 • ISOH – informácia o stave prípravy elektronického systému evidencie odpadov,
 • Mgr. Eleonóra Šuplatová,
 • riaditeľka Odboru ISOH MŽP SR

 

16:00 – 16:15 Prestávka na kávu

 

16:15 – 16:30

 • Praktické postrehy zo zavádzania elektronického systému evidencie a hlásenia odpadov v ČR,
 • Jan Lánský,
 • Inisoft

 

16:30 – 17:00

 • Program predchádzania vzniku odpadov 2019-2025 – informácia o stave prípravy aktualizovaného programu,
 • Mgr. Oľga Trcková,
 • Odbor OH MŽP SR

 

17:00 – 17:30

 • Terradron – Využitie technológie dronov pri zameriavaní skládok odpadov a ďalších priemyselných aktivitách

 

18:00 – 19:30 Večera

 

19:45

 • Premietanie dokumentárneho filmu Bez odpadu! spojené s diskusiou a čašou vína,
 • Priatelia Zeme SPZ
 •  

2. DEŇ Piatok 27.4.2018

BLOK 1 LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX II.

 

9:00 – 9:40

 • Aktuálne možnosti čerpania podpory projektov OH z verejných zdrojov – OPKŽP, Envirofond,
 • JUDr. Ľubomíra Kubišová,
 • generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 

9:40 – 10:20

 • Model budovania inteligentného mesta v oblasti životného prostredia s orientáciou na odpadové hospodárstvo,
 • Mgr. Peter Antal,
 • predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, primátor mesta Žiar nad Hronom
 •  

10:20 – 11:00

 • Úloha SIŽP v systéme odpadového hospodárstva,
 • Ing. Jarmila Ďurďovičová,
 • hlavná inšpektorka Útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, SIŽP

 

11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

 

BLOK 2 PALIVÁ Z ODPADU A DRUHOTNÉ PALIVÁ

 

11:20 – 11:50

 • Legislatívne požiadavky na kvalitu druhotných palív,
 • Ing. Zuzana Kocunová,
 • riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

 

11:50 – 12:30

 • Zhodnocovanie odpadov a REACH,
 • RNDr. Ján Čepček, PhD.,
 • riaditeľ, Centrum pre chemické látky a prípravky, MH SR
 •  

12:30 Záver konferencie + obed

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk