JUDr. Boris Susko, PhD.

štátny tajomník, MŽP SR

 

V roku 2002 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave (Právnická fakulta, doktorandské štúdium – udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 68-08-9 trestné právo). V roku 1995 začal pracovať na obvodnej prokuratúre Bratislava I. ako právny čakateľ prokuratúry. Ďalej pracoval v Slovenských telekomunikáciách, š.p., Bratislava ako právnik, ako odborný asistent na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil tiež ako protektor na Vysokej škole v Sládkovičove, na Fakulte práva Janka Jesenského ako prodekan, na Vysokej škole Danubius ako odborný asistent, v Advokátskej kancelárii  JUDr. Boris Susko, s. r. o., ako advokát. Od roku 2012 do 2016 bol poslancom a podpredsedom výboru v Národnej rade Slovenskej republiky. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako štátny tajomník.

 

Ing. Peter Šimurka,

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva.

 

 

Ing. Miroslava Masničáková,

odborný referent MŽP SR

 

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore výživa ľudí. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve životného prostredia ako odborný referent. V súčasnosti sa zaoberá problematikou biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynských a reštauračných odpadov a bude sa podieľať na príprave Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

 

 

 

 

JUDr. Veronika Gerotto Bilková,

konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.

 

Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave na právnickej fakulte. Od roku 2007 pracovala na pozícii projektový manažér pre projekty v oblasti odpadového hospodárstva, fondy EÚ so zameraním na životné prostredie. V roku 2017 začala spolupracovať s EKOS PLUS ako externý konzultant v oblasti právneho poradenstva.

 

 

 

Mgr. Janette Smažáková,

Odbor legislatívy MŽP SR

 

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pôsobila na odbore legislatívy na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o odpadoch, spoluautorkou knižného vydania komentára k zákonu o odpadoch a členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Ing. Juraj Číž,

CRH

 

Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia pôsobil v OZ Strom života so zameraním na environmentálnu výchovu. Od roku 2004 bol zamestnaný v spoločnosti Holcim, kde pracoval na oddelení priemyselnej ekológie. Od 2007 pôsobil na rôznych pozíciách v spoločnosti ecorec Slovensko s.r.o. Od roku 2015 zastáva pozíciu konateľa ecorec Slovensko a zároveň zodpovedá za región North Danube. Spoločnosť ecorec Slovensko je súčasťou skupiny CRH.

 

 

Ing. Marián Hausner,

konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.

 

Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na fakulte hospodárskej informatiky. Od roku 2001 pracuje v bankovníctve. Venuje sa tvorbe finančných plánov a stratégii, riadeniu nákladov a profitability a ďalším témam v  oblasti finančného kontrolingu. Od roku 2018 spolupracuje s EKOS PLUS ako externý konzultant v oblasti finančných analýz.

 

 

 

JUDr. Veronika Václavková,

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

 

Štúdium práva ukončila na Trnavskej univerzite v roku 2013, následne pôsobila v právnickom prostredí či už v právnických kanceláriach, alebo na notárskom úrade. Od roku 2016 pôsobi ako hlavný štátny radca na MŽP SR. Podiela sa na tvorbe štátnej politiky na úseku odpadového hospodárstva, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva v oblasti odpadového hospodárstva.

 

 

  • Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  • JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  • Ing. Vladimír Krajči, MONDI SCP, a.s. Ružomberok
  • Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok
  • Mgr. Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk