Predbežný program

Legislatíva a aplikačná prax:

 • Vývoj legislatívy EÚ v oblasti uplatňovania zásad obehovej ekonomiky,
 • Novela zákona o odpadoch účinná od 1.1.2019,
 • pripravovaná novela zákona o odpadoch zavádzajúca zásady Waste package,
 • uplatňovanie nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov v praxi,
 • Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),
 • Príprava smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie a jej dopad na SR,
 • Zálohovanie PET obalov a plechoviek – výsledky analýz a stav legislatívnej prípravy nového zákona,
 • Program predchádzania vzniku odpadu 2020 – 2025.

 

Inovatívne technológie:

 • informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ,
 • priemyselné zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov,
 • vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania,
 • spaľovanie a spoluspaľovanie komunálnych odpadov v priemysle,
 • zneškodňovanie nebezpečných odpadov z nemocničnej starostlivosti v SR.

 

Komunálne odpady:

 • Biologicky rozložiteľné komunálne odpady – nakladanie, technológie, štatistiky,
 • Zber a zhodnocovanie odpadového papiera v podmienkach SR,
 • Progresívne modely odpadového hospodárstva v inteligentných mestách,
 • Zálohové systémy na jednorazové nápojové obaly
 • PET obaly a plechovky – odpady s najvyššou mierou recyklácie

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk