Ing. Ivan Kapitáň

Projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva, MŽP SR

 

Po ukončení štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odboru poštovej a telekomunikačnej prevádzky, pôsobil ako projektový manažér projektov financovaných z EÚ na Slovenskej agentúre životného prostredia. Od roku 2013 sa venuje ako projektový manažér IT projektom. Na MŽP SR pracuje od r. 2017 ako projektový manažér ISOH.

 

Ing. Peter Šimurka

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

 

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

 

Mgr. Janette Smažáková

Odbor legislatívy MŽP SR

 

 Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pôsobila na odbore legislatívy na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o odpadoch, spoluautorkou knižného vydania komentára k zákonu o odpadoch a členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

JUDr. Ľubomíra Kubišová

generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 

V roku 2008 urobila rigoróznú skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a získala akademický titul JUDr. V roku 1999 začala pracovať na colnom úrade v Banskej Bystrici. Ďalej pracovala na colnom riaditeľstve SR, na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva. Pôsobila tiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a ako vedúca služobného úradu. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako vedúca služobného úradu.

 

Ing. Juraj Jakeš

Marius Pedersen, SR

 

V roku 2002 ukončil štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, fakulta Finančný manažment podniku. Od roku 2003 pracuje na rôznych pozíciach v rámci obchodného úseku v spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Trenčín. V roku 2011 až 2012 pracoval na pozícii Regionálny riaditeľ pobočky Trenčín, Marius Pedersen, a.s. Obchodným riaditeľom Marius Pedersen, a.s., sa stal v roku 2012.

 

Ing.  Michaela Bulíková

Contract Management SK, s,r.o.

 

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v odbore krajinné inžinierstvo. Pôsobí ako konzultant v spoločnosti Contract Management SK, s,r.o., kde sa v súčasnosti zaoberá problematikou odpadového hospodárstva pri realizácii stavieb dopravnej infraštruktúry.

 

Ing. Marián Kobolka

JRK, Slovensko

 

Marián Kobolka je spoluzakladateľ spoločnosti JRK. Pochádza zo Žiliny, študoval financie na Slezské univerzite v Opave a počas štúdia pôsobil v celosvetovej organizácii AIESEC. Ako prezident viedol pobočku AIESEC Karviná a neskôr zastával post viceprezidenta AIESEC Česká republika, kde zodpovedal za spoluprácu a partnerstvo s komerčným sektorom. Od roku 2010 vedie spoločnosť JRK v troch krajinách a špecializuje sa na slovenský trh. Aktívne spolupracuje so slovenskými samosprávami v odpadovom hospodárstve s cieľom zvýšiť mieru triedenia odpadov a zlepšiť stav životného prostredia.

 

Ing. Miroslava Masničáková

odborný referent MŽP SR

 

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore výživa ľudí. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve životného prostredia ako odborný referent. V súčasnosti sa zaoberá problematikou biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynských a reštauračných odpadov a bude sa podieľať na príprave Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Kieran Mullins

Project Director, Covanta, Írska republika

 

Kieran Mullins ukončil v roku 1998 magisterské štúdium na University College v Dubline , odbor chémia. Následne pracoval v spoločnosti Mineral Exploration  ako environmentálny konzultant . Od roku 1999 pôsobil vo  Veolia Environmental Services (VES) ako environmentálny manažér skupiny a tiež vo viacerých vedúcich funkciách v spoločnosti. V roku 2009 prešiel do divízie nebezpečného odpadu .V roku 2011 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa VES Ireland. Kieran je od roku 2005 riaditeľom írskeho zväzu odpadového hospodárstva , ktorého bol predsedom v rokoch 2013 - 2016. Do spoločnosti Covanta nastúpil v septembri 2015 ako obchodný manažér pre projekt Dublin Waste to Energy (DWTE)  a od augusta 2019 sa stal projektovým riaditeľom DWTE.

 

Pod záštitou

 

 

 

Organizátor

 

 

 

Spoluorganizátor

 

 

 

Hlavní partneri

 

Partneri

 

 

 

Vystavovateľ

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk