Program konferencie

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A AKTUÁLNA LEGISLATÍVA

9:20 – 09:50

OTVORENIE KONFERENCIE A SÚHRN LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE V ROKOCH 2016-2020,

Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

Otvorenie konferencie a prehľad legislatívnej činnosti MŽP v oblasti odpadového hospodárstva v rokoch 2016-2020.

9:50 – 10:30

SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A „BALÍČKOVÁ“ NOVELA,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Predstavenie aktuálneho znenie zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie.

10:30 – 11:00

ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI A SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONE   O ENVIROFONDE,

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Praktické otázky pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania a spôsob prerozdeľovanie financií z poplatkov prostredníctvom Environmentálneho fondu.

11:00 – 11:20

Prestávka na kávu

11:20 – 11:50

ČERPANIE PODPORY PROJEKTOV OH Z VEREJNÝCH ZDROJOV – OPKŽP, ENVIROFOND V ROKOCH 2016 – 2019,

JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

Aktuálna informácia o stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podpory z verejných fondov pre nasledujúce obdobie.

11:50 – 12:10

INVESTÍCIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE – AVANEA ECO,

Petronela Halamova, Avanea Eco

Predstavenie fondu odpadového hospodárstva Avanea Eco a spoločnosti IPM Group, spojené s prehľadom možnosti financovania pre nové alebo existujúce projekty v recyklovaní, triedení a zhodnocovaní odpadov na Slovensku.

12:10 – 12:30

INFORMAČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA – AKTUÁLNY STAV PRÍPRAVY ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE ODPADOV,

Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Aktuálna informácia o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov.

12:30 – 13:30

Obed

BLOK 2 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V PRAXI

13:30 – 14:10

PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKEJ BYSTRICE,
Ing. Juraj Jakeš, Marius Pedersen, SR

Predstavenie systému Odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici – príklad funkčnej spolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti.

14:10 – 14:50

VÝVOJ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ÍRSKU A VPLYV ZARIADENIA NA TERMICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV V DUBLINE,

Kieran Mullins, Project Director, Covanta, Írska republika

Transformácia írskeho systému odpadového hospodárstva od mohutného skládkovania a recyklácie pod úrovňou 10%, k recyklácii na úrovni 42% a skládkovaniu pod 15%. Informácia o pozitívnom vplyve výstavby a spustenie do prevádzky modernej spaľovne v Dubline s kapacitou 600 tisíc ton ročne.

14:50 – 15:10

APLIKÁCIA ZÁKONA O ODPADOCH PRE VÝKOPOVÚ ZEMINU V RÁMCI STAVIEB DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY,

Ing. Michaela Bulíková, Contact Management

Analýza a návrh postupov nakladania s prebytočnou výkopovou zeminou pri realizácii stavieb dopravnej infraštruktúry. Zadefinovanie vedľajšieho produktu v súvislosti s výkopovou zeminou.

15:10 – 15:40

MODERNÁ KOMPOSTÁREŇ AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR PRE BUDÚCNOSŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SAMOSPRÁV A REGIÓNOV,

Ing. Marián Kobolka, JRK, Slovensko

Biologicky rozložiteľný odpad je kľúčovým bodom pre zlepšenie výsledkov v odpadovom hospodárstve. Zásadný je však proces jeho premeny na kvalitný zdroj živín.

15:40 – 16:00

Prestávka na kávu

BLOK 3 – DISKUSNÝ PANEL – PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021-2025

16:00 – 16:30

PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021-2025,

Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie – výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH.

16:30 – 18:00

DISKUSNÝ PANEL

Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.,

Panelisti: Ing. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

Mgr. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

Mgr. Peter Antal, Primátor mesta Žiar nad Hronom, poslanec NRSR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

18:30 – 19:30

Večera

20:00

Spoločenský večer

STREDA 5.2.2020

 

 9:00 – 12:00

INFORMAČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA – AKO VYPLNIŤ ELEKTRONICKÉ OHLÁSENIA O ODPADOCH ZA UPLYNULÝ ROK,

Lektor: Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

  • Aktuálny stav projektu ISOH
  • Povinnosti povinných osôb vs elektronizácia alebo slovensko.sk vs ISOH
  • Základný model podávania elektronickej evidencie od 1.1.2021
  • Harmonogram seminárov

 

Praktický workshop k novému systému elektronickej evidencie a podávania hlásení o odpadoch – predstavenie ISOH, praktické ukážky z vedenia evidencie pre pôvodcov odpadov, vzorové vyplnenie ohlásenia v ISOH, diskusia.

12:00 – 13:00

Obed

Pod záštitou

 

 

 

Organizátor

 

 

 

Spoluorganizátor

 

 

 

Hlavní partneri

 

Partneri

 

 

 

Vystavovateľ

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk