Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy

APEL 2020

Online

Štvrtý ročník konferencie APEL 2020 – Aktuálne  požiadavky enviro-legislatívy, ktorá sa uskutoční 15. decembra 2020 v online formáte. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2020, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2021.

15. decembra 2020

Online

Začiatok konferencie

9:30

Otvorenie konferencie

9:45 – 10:00

Ján Budaj, minister, MŽP SR

1. Ovzdušie

10:00 – 10:40

Informácia o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti ochrany ovzdušia

Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník I., MŽP SR

 1. Novela vyhlášky 410/2012
 2. Príprava nového Zákona o poplatkoch za znečisťovanie – základné tézy, stav prípravy a harmonogram prijímania
 3. Príprava nového Zákona o ovzduší – základné tézy, stav prípravy a harmonogram prijímania

10:40 – 10:55

Krátka diskusia

Prestávka

10:55 – 11:00

2. Odpadové hospodárstvo

11:00 – 11:40

Praktické informácie k dôležitým povinnostiam a termínom v oblasti OH v roku 2021

Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník II., MŽP SR

 1. BRKO – nové pravidlá pre triedený zber – povinnosti a termíny (vrátane novely zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov)
 2. Predúprava KO
 3. Zálohový systém PET
 4. ISOH
 5. RZV – zavedenie minimálnych úrovní ekonomicky oprávnených výdavkov

11:40 – 11:50

Krátka diskusia

Prestávka

11:50 – 11:55

11:55 – 12:30

Systémové zmeny v oblasti OH

Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník II., MŽP SR

 1. RZV – zmena financovania systému OH – budúci rok a čo ďalej
 2. Novela zákona vo vzťahu k smernici SUP
 3. Zálohový systém PET
 4. ISOH – kde sme a eko ďalej?
 5. POH – stav prípravy a ďalší harmonogram schvaľovania

12:30 – 12:40

Krátka diskusia

Prestávka

12:40 – 13:00

Prezentácia OZ Zelené vzdelávanie, projekt Ruženka

3. Legislatívne zámery MŽP na rok 2021

13:00 – 13:50

Praktické informácie k dôležitým povinnostiam a termínom v oblasti OH v roku 2021

Ján Budaj, minister, MŽP SR

 1. Zákon o EIA
 2. Zákon o IPKZ
 3. Novela zákona o odpadoch
 4. Novela zákona o poplatkoch za ukladanie odpadu
 5. Novela geologického zákona – staré environmentálne záťaže
 6. Legislatíva GHG – príprava na nové alokačné obdobie NAP IV
 7. Zákon o krajinnom plánovaní a ochrane krajiny
 8. Eurostratégia 2030

Prestávka

14:00 – 14:10

4. Diskusia k aktuálnym témam OH

14:10 – 15:00

 Ján Budaj, Mgr. Juraj Smatana, Mgr. Michal Kiča, Mgr. Martin Kovačič

 1. POH
 2. ISOH
 3. Zmena filozofie v OH
 4. Ovzdušie
 5. Zákona o EIA a IPKZ
 6. Zákon o krajinnom plánovaní a ochrane krajiny

Ukončenie konferencie

15:00

Predošlé ročníky

 

Partneri

 

 

 

Organizátor

 

 

 

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2020 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk